Opis

Železnička vaga tipa VV 100-E, namenjena je merenju železničkih vagona normalnog koloseka (1435 mm) do dužine od 20 m. Vaga je tako konstruisana da može da izdrži prolazak lokomotive. Platforma vage sastoji se od dva merna mosta ( 12+ 8 m), a širine 1800 m m koji su izrađeni od varenih čeličnih nosača Inp 900 i Inp 700 , a međusobno spojenih poprečnim vezama od valjanih i varenih UNP nosača. Čelična konstrukcija je anti-korozivno zaštićena sa dva sloja osnovne i završne farbe. Sopstvena težina mosta je cca 18 tona.

Dubina jame u koju se postavlja vaga može biti do 1m. Svaki most vage (2 kom.) deluje posebno, tako da se merenje može vršiti u zavisnosti od dužine vagona na svakom mostu pojedinačno ili oba mosta u sprezi, što omogućava merenje bez rastavljanja kompozicije.

Elektromehanički merni pretvarači ( 8 kom. nosivosti 40/50t/kom) koji se ugrađuju su tipa Sartorius/SP Sensocar, proizvodnje Gottingen, Nemačka, odobreni za primenu u merilima mase sa nmadž= 3000 podeljaka po odobrenju Saveznog zavoda za mere i dragocene metale, pod službenom oznakom M-0-147. Elektromehanički merni pretvarači spojeni su kablom preko spojne kutije sa elektronskim pokaznim uređajem.

Za obradu i pokazivanje rezultata merenja koristi se elektronski pokazni uređaj tip LD5206, proizvodnje Leon Engineering, odobren za primenu u merilima mase sa nmax = 3000 podeljaka po odobrenju Direkcije za mere i dragocene metale, pod službenom oznakom M-0-130.

Radi bezbednog i pouzdanog rada na konstrukciju mernog mosta postavljaju se apsorberi šoka (odbojnici) SARTORIUS tip PR 6152/02. Konstruisani su tako da mogu da prihvate sve horizontalne sile kako uzdužne,tako i poprečne koje nastaju usled zaustavljanja vozila na prijemniku mase (mosta vage), tj. da anuliraju inercijalne sile mase vozila,a da pri tom prenesu nesmetano silu – masu vozila na elektromehaničke merne pretvarače.

Radi efikasnog praćenja merenja, elektronski pokazni uređaj se povezuje sa PC računarom koji u sebi sadrži aplikativni softver za štampanje protokola merenja. Softver obezbeđuje pregled izvršenih merenja, pregled prelaska robe klasifikovan prema vrsti robe, dobavljaču i prevozniku, kao i korekciju mase u funkciji spoljne temperature.

 

KARAKTERISTIKE VAGE

merni opseg od 1000 do 100 000 kg.

najmanji podeljak d=50 kg.

klasa tačnosti (III)

tip mosta –čelična konstrukcija

elektronska merna oprema Sartorius/SP Sensocar

dimenzija mosta (12+8) m x 1,8 m.

tip odbojnika SARTORIUS tip PR 6152/02

PC računar i štampač,

Vaga tip VV 100 E je odobrena za korišćenju prema rešenju Direkcije za mere i dragocene metale Beograd, ministarstva za privredu i ekonomiju Republike Srbije, službene oznake M – 3 – 380